Artikel 1 – Definities
Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV aan de opdrachtgever hetzij mondeling, hetzij schriftelijk wordt voorgedragen ter vervulling van de vacature zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging van Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV.

Vacature: de door de opdrachtgever aan Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV meegedeelde open plaats voor een functie die in het bedrijf/de organisatie van de opdrachtgever dient te worden vervuld.

Functieprofiel: de door de opdrachtgever aan Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV meegedeelde omschrijving van de inhoud van de vacature en de al dan niet daaraan gekoppelde wensen voor een kandidaat.

Presentatie: de schriftelijke en/of mondelinge voordracht van een kandidaat in het kader van de opdracht.

Plaatsing: de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, een freelance-overeenkomst of een andersoortige overeenkomst tussen de opdrachtgever en een door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV voorgedragen kandidaat of een door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV aangeboden te beschouwen kandidaat.

Sollicitatieprocedure: de procedure gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen vanaf het moment van presentatie van een kandidaat door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV aan de opdrachtgever tot aan de plaatsing van een kandidaat dan wel tot het moment van een eerdere beëindiging van de procedure, zoals beëindiging van de procedure door de kandidaat, door de opdrachtgever of door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV.

Artikel 2
Een met Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV gesloten overeenkomst komt eerst tot stand na bevestiging door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV van de schriftelijke opdrachtbevestiging. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

Artikel 3
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV zijn bevestigd.

Artikel 4
Na het sluiten van een overeenkomst tussen partijen draagt Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV één of meer kandidaten voor aan de opdrachtgever op basis van de bij Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV op dat moment bekend zijnde hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat enerzijds en van het functieprofiel anderzijds, één en ander zoals nader omschreven in de tussen partijen gesloten overeenkomst. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt, of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het onjuist verstrekken van inlichtingen door kandidaten.

Artikel 5
Indien tussen partijen schriftelijk wordt overeengekomen dat er sprake is van een exclusieve wervingsovereenkomst, is gedurende de looptijd van de overeenkomst de opdrachtgever gehouden alle activiteiten ten aanzien van de werving en selectie van kandidaten, één en ander zoals nader aangeduid in de opdrachtbevestiging, te laten uitvoeren door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV. Voorts zal Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV in geval van een exclusieve wervingsovereenkomst, gepresenteerde, dan wel bij opdrachtgever te presenteren kandidaten gedurende de duur van de sollicitatieprocedure niet bij andere opdrachtgevers presenteren.

Artikel 6
Nadat de opdrachtgever met de kandidaat een arbeidsovereenkomst, een freelanceovereen-komst of een andersoortige overeenkomst heeft gesloten, zal de opdrachtgever binnen een week na het sluiten van de overeenkomst een kopie van deze overeenkomst aan Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV verstrekken.

Artikel 7
Indien vóór of binnen een termijn van twee maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst, de freelance-overeenkomst of andersoortige overeenkomst, deze overeenkomst met de via Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV geplaatste kandidaat door de opdrachtgever wordt beëindigd, zal Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV jegens de opdrachtgever geen andere verplichtingen hebben dan kosteloos een andere kandidaat voor dezelfde wederom ontstane vacature voor te dragen. Deze verplichting geldt uitsluitend nadat door de opdrachtgever alle verschuldigde vergoeding(en) en/of declaratie(s) aan Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV zijn voldaan en onder voorwaarde dat Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV in redelijkheid in staat is vast te stellen op grond van de van alle betrokkenen te verkrijgen informatie dat de opdrachtgever ter zake de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst met de kandidaat geen verwijt treft. Dezelfde verplichting, onder dezelfde voorwaarden, geldt in geval door de via Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV geplaatste kandidaat de overeenkomst met de opdrachtgever vóór of binnen een termijn van twee maanden na aanvang van de overeenkomst wordt beëindigd.

Artikel 8
Ingeval opdrachtgever binnen twee jaar na de datum van presentatie van een kandidaat met deze kandidaat een arbeidsovereenkomst, een freelance-overeenkomst of een andersoortige overeenkomst aangaat hetzij voor de in de opdracht genoemde hetzij voor een andersoortige functie wordt de aldus gesloten overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV overeenkomstig de overeenkomst tussen Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV en de opdrachtgever en is opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd krachtens deze overeenkomst. Deze verschuldigdheid geldt ook indien een overeenkomst wordt aangegaan met een kandidaat als hiervoor bedoeld en een maatschappij verbonden aan opdrachtgever als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever is jegens Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV gehouden om hiervan uiterlijk binnen één week na de totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen aan Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV op straffe van een verbeurte van een boete van een bedrag gelijk aan de helft van het verschuldigde honorarium en onverminderd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium.

Artikel 9
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV gepresenteerde schriftelijke bescheiden zoals curriculum vitae en dergelijke, over te dragen c.q. ter inzage te verstrekken aan derden.

Artikel 10
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder ook begrepen gevolgschade – van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering met de opdrachtgever een overeenkomst zijn aangegaan. De opdrachtgever kan hieruit geen rechten ontlenen om het verschuldigde honorarium aan Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV niet te betalen.

Artikel 11
Indien in de tussen partijen geldende overeenkomst het door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV in rekening te brengen honorarium uitgedrukt is in een percentage van het bruto jaarsalaris van de geplaatste kandidaat wordt onder bruto jaarsalaris verstaan het bruto jaarsalaris genoemd in de arbeidsovereenkomst of freelance-overeenkomst, vermeerderd met vakantiegeld, dertiende maand, veertiende maand, winstdelings-, tantième-, gratificatie- en/of bonusregeling. Indien van een provisieregeling sprake is, wordt het vaste jaarsalaris gehanteerd, vermeerderd met de provisie gebaseerd op het behalen van het target.

Artikel 12
Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV is gerechtigd tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst op ieder moment in geval Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV van mening is niet aan de eisen van de opdrachtgever te kunnen voldoen, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV is.
In geval er sprake is geweest van een wijziging van het functieprofiel van de vacature dan wel van de wensen met betrekking tot de kandidaat en Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV van mening is niet aan de eisen van de opdrachtgever te kunnen voldoen is zij gerechtigd om over te gaan tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst.

Artikel 13
Betaling van de factuurbedragen dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening hierbij is uitgesloten. Indien niet binnen voornoemde termijn volledige betaling is geschied is Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Tevens is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die het gevolg zijn van wanbetaling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de vordering, met een minimum van euro 70,= exclusief BTW.

Artikel 14
Alle eventuele bijkomende kosten (zoals kosten medische keuring, psychologisch onderzoek, advertentiecampagne waaronder de productie- en plaatsingskosten van advertenties) zijn voor rekening van de opdrachtgever en vormen geen onderdeel van het honorarium. Daarnaast kan Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV in opdracht van en voor rekening van opdrachtgever naast de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging extra werkzaamheden en/of diensten verrichten. Deze aanvullende werkzaamheden en/of diensten dienen tussen partijen schriftelijk te zijn overeengekomen en een overzicht van deze werkzaamheden en/of diensten wordt op eerste verzoek van opdrachtgever door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV aan opdrachtgever meegedeeld tezamen met het voor elke bijzondere werkzaamheid en/of dienst geldende tarief.

Artikel 15
Indien opdrachtgever eigen algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeen-komst hanteert, gaan de Algemene Voorwaarden van Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV voor die van de opdrachtgever indien en voor zover in strijd met de voorwaarden van Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV. Bovendien zullen de voorwaarden van opdrachtgever overigens uitsluitend van toepassing kunnen zijn op de overeenkomst van Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV en opdrachtgever indien en voor zover deze voorwaarden door Fr8, Cargo Aviation Management and Recruitment BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 16
Alle te sluiten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen worden bij uitsluiting beslecht bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam dan wel de bevoegde kantonrechter.

nl_NLNederlands